Amaç Hedef ve Politikalarımız
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
 
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
Eğitim Öğretim
 •  Eğiticilerin Eğitimi Sürecinin Başlatılması
 •  Eğitim-Öğretim Programlarının Geliştirilmesi
 •  Yabancı Dil Eğitiminin Güçlendirilmesi
 •  Lisans Eğitiminin Niteliğinin Yükseltilmesi
 •  Lisansüstü Eğitimin Niteliğinin Yükseltilmesi
 •  Öğretim Kalitesinin Yükseltilmesi
 •  Eğitimde Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi
 •  Öğrenciye Yönelik Hizmetlerin Artırılması
Bilimsel Araştırma
 • Fakültenin bilimsel yayın sayısının artırılarak Türkiye’deki Edebiyat Fakülteleri arasındaki konumunun yükseltilmesi
 • Ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinliklere (sempozyum, kongre, vb.) katılımın artırılması
 • Ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinliklerin (sempozyum, kongre, vb.) düzenlenmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı üniversiteleri ile ortak çalışmalar yapılması
 • Ulusal ve uluslararası proje başvurularının geliştirilmesi
Tanıtım ve Halkla İlişkiler
 • Fakültemizin imajının geliştirilmesi
 • Potansiyel fakülte öğrencilerine etkin tanıtım yapılması
Altyapı Geliştirme
 • Fiziksel altyapı eksikliklerinin giderilmesi
 • Teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesi
İnsan Kaynakları
 • Personelin nicelik yönünden geliştirilmesi
 • Personelin nitelik yönünden geliştirilmesi
 • Çalışma hayatının kalitesinin yükseltilmesi
Çevre ve Sosyal Sorumluk
 • Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi
 • Paydaşlara karşı sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi
STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER (2017-2021)
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
Eğitim Öğretimin Stratejik Amaçları
Eğitim Öğretimin Stratejik hedefleri
1. Öğretim kalitesinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması
 • Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2021 yılına kadar kademeli olarak giderilmesi.
 • 2021 yılına kadar öğrencilere yurtdışında yabancı dil eğitimi ve staj imkânı sağlanması.
 • Ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve her yıl güncellenmesi.
 • Ders yükü fazla olan bölümlerdeki öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin %20 azaltılması.
 • Öğrenci memnuniyet oranının artırılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması.
 • Sınıflardaki öğrenci sayısının %20 azaltılması.
 • Uygun olan program ve derslerde uzak öğretim imkânlarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların tamamlanması.
 • 2017 yılından başlamak üzere en az yılda bir kez eğiticilerin eğitimi programları düzenlemek ve her öğretim elemanının katılımı sağlamak
 • Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalışma ve tezlerin proje desteğiyle yapılmasının her yıl teşvik edilmesi.
2. Lisansüstü eğitimin niteliğinin geliştirilmesi
 • Lisansüstü tez kalitesinin ve uygulanabilirliğinin artırılması için gerekli faaliyetlerin 2021 yılına kadar tamamlanması.
 • Lisansüstü çalışmalarda uluslararası yayın çıktısını geliştirebilmek için lisansüstü öğrencilerinin yurtdışında çalışma yapabilmelerine yönelik önlemlerin 2021 yılına kadar alınması.
3. Eğitimde uluslararası iş birliği sağlanması
 • 2018 yılında yurtdışındaki üniversitelerle özel protokoller yaparak uluslararası ortak eğitim programlarının açılması.
 • ERASMUS ve Mevlana gibi uluslararası öğrenci değişim programından faydalanan öğrenci sayısının %10 artırılması.
 • Farabi değişim programı çerçevesinde yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumları ile olan öğrenci değişim sayılarının %10 artırılması.
4. Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması
 • Öğrenciye verilen burs ve diğer yardım imkânlarının %20 artırılması.
 • 2018 yılından itibaren öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Üniversite kampüsündeki öğrenci yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların 2021 yılına kadar tamamlanması.
5. Üniversitenin bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun yükseltilmesi
 • Uluslararası yayın sayısının %20 artırılması.
 • Her öğretim üyesinin yılda en az bir yayın ve bir proje yapmasının teşvik edilmesi.
6. Bilimsel yayın kalitesinin artırılması
 • Bilimsel yayınların en az %10’unun proje destekli olması
 • Bilimsel atıf sayısının %10 artırılması.
 • Etki katsayısı yüksek olan dergilerdeki yayın sayısının  %10 artırılması.
 • İndekslerde taranan Erciyes Üniversitesi menşeli dergi sayısının 2021 yılına kadar artırılması.
 • Dergilere yapılan bilim kurulu, hakemlik ve editörlük sayısının 2021 yılına kadar artırılması.
 • Yürürlüğe giren yeni akademik yükseltme kriterlerini sağlayacak personellerin bilgilendirilerek desteklenmesi
7. Yurt içi ve yurt dışı ortak araştırmaların artırılması
 • Yurtdışı projeler için başvuru sayısının 2021 yılına kadar artırılması.
 • Yurtdışı bildirilerin ve yayınların desteklenmesi için gerekli teşviklerin 2018 yılından itibaren artırılması.
 • Ulusal ve uluslararası projelere katılma oranının %10 artırılması.
 • 2021 yılına kadar Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların artırılması.
Halkla İlişkiler Stratejik Amaçları
Halkla İlişkiler Stratejik Hedefleri
8. Fakültenin imajının geliştirilmesi
 • Fakülte tanıtım materyallerinin sayısının ve kalitesinin 2018 yılı itibariyle artırılması.
 • 2021 yılına kadar ulusal ve uluslararası boyutta sporla, sanatla ve kültürle ilgili etkinliklerin düzenlenmesi.
9. Potansiyel üniversite öğrencilerine etkin tanıtım
 • ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavlarında başarılı öğrencilerin Üniversiteyi tercih etmelerine yönelik her yıl tercih dönemlerinde tanıtım faaliyetlerinde bulunulması.
 • Fakülteye öğrenci kaynağı oluşturan bir önceki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ailelerine yönelik yılda bir kez bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi.
10. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi
 • Erciyes Üniversitesi Mezunları Derneği’nin, Üniversitenin mezunlarla ilişkilerinin geliştirilmesinde, daha aktif rol almasına yönelik çalışmaların 2021 yılına kadar tamamlanması.
 • Alanı ile ilgili işe yerleşen mezun sayısının %10 artırılması.
 • Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin her yıl geliştirilmesi.
 • 2021 yılına kadar toplum sorunları ile ilgili merkezler kurulması.
 • Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin her yıl düzenli olarak ölçülmesi
 • Paydaşların memnuniyet düzeyinin her yıl düzenli olarak ölçülmesi
 • Her yıl Üniversiteden emekli olan personelle kurumsal ilişkilerin devam etmesine yönelik çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunulması.
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Amaçları
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Hedefleri
11. Personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi
 • İdari personel için her yıl hizmet içi ve mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi.
12. Çalışma hayatı kalitesinin artırılması
 • Akademik ve idari personelin memnuniyet oranının ortalama %10 düzeyinde artışını sağlayacak tedbirlerin alınması.
Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejik Amaçları
Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejik Hedefleri
13. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi
 • 2021 yılına kadar çevre konusunda uzman kişilerden Fakültemize yönelik bir çevre koruma ve geliştirme planının geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi.
 
 
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
 • Eğitim-öğretimde ve araştırma, geliştirme ve inovasyonda sürekli gelişen evrensel ve bölgesel standartları dikkate almak ve geliştirmek,
 • Avrupa Birliği eğitim politikalarının uyumlaştırılması doğrultusunda başladığımız öğretim elemanı-öğrenci değişimi sürecine katılmaya devam ederek bu süreçte daha aktif rol almak,
 • Fakültemizin yoğunlaştığı bilim dallarında orijinal ve bilime katkı yapacak nitelikte hem Türkçe hem de diğer dillerde akademik eserler vermeyi sürdürmek,
 • Öğretim elemanlarına gerek araştırma, geliştirme ve inovasyon gerekse ders verme faaliyetlerinde Fakültenin imkân ve kaynakları ölçüsünde en iyi desteği sağlamak,
 • Sanayiciler, esnaf ve sanatkârlar, saygın sivil toplum kuruluşları, öğrenci yakınları gibi paydaşlarla iyi ilişkilerin devamını sağlamak ve bu ilişkileri geliştirmek,
 • Öğrencilerimize sunduğumuz kaliteli ve çağdaş eğitim-öğretimin sürdürülerek, evrensel ve bölgesel gelişme doğrultusunda müfredatların güncellenmesini sağlamak,
 • Öğrencilerimizle mezuniyetleri sonrası ilişkilerin geliştirilerek, bir yandan Fakülteye aidiyet duygusunu geliştirmek diğer yandan da kendilerine hem mesleğe girişlerinde hem de meslek yaşamlarında daha fazla yardımcı olmak,
 • Fakültemizde süregelen bilim (araştırma, geliştirme ve inovasyon) ve sanat yaşamıyla ilgili söyleşi, panel ve konferans gibi etkinliklerin artarak sürmesini sağlamak,
 • Bölge ekonomisine, eğitim ve kültür hayatına akademik faaliyetlerimizle destek olmaya devam etmek,
 • Değişen ve gelişen eğitim standartlarına uyum sağlayacak şekilde, hem nitelik hem de nicelik açısından akademik kadromuzda gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin başarılarını desteklemek ve onları teşvik etmek,
 • Kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı hizmetlerini devam ettirmek ve kalitesini geliştirmek,
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümlerindeki Anabilim Dallarının bağımsız bölümler halinde teşkilatlanmasını sağlamak,
 • Kuruluş aşamasındaki bölümlerimizin kuruluşlarını tamamlamak ve öğrenci alımını sağlamak.

B.1. Kurumun Temel Değerleri

 • Atatürk İlkeleri
 • Fırsat eşitliği
 • İfade özgürlüğü
 • Hukukun üstünlüğü
 • İnsan hakları
 • Toplumsal değerler
 • Bilimsel etik kurallar
 • Yaratıcı düşünce
 • Sürekli gelişme
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalite
 • Çalışma Hayatının Kalitesi
 • Katılımcı yönetim anlayışı
 • Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti
 • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi
 • Çevreye duyarlılık
 • Erciyes Üniversitelilik kimliği
 • Birlikte Yaşama Kültürü
 • Çalışmalarda İşbirliği

B.2. Kurumun Varsayımları

      Stratejik plan hazırlanırken, bu planın uygulanacağı beş yıllık süreçte;
            1.Üniversitede;
a. Stratejik planlama sürecinin üniversite yönetiminin desteği ve üniversite paydaşlarının katılımıyla sağlıklı bir şekilde yürütüleceği,
b. Üniversiteye ayrılan devlet bütçesinin azalmayacağı,
c. Üniversiteye alınacak öğrenci sayısında önemli bir artış olmayacağı
            2. Türk Milli Eğitim Sisteminde;
a. Ezbere dayalı eğitim sisteminin değiştirilmesi yolunda çaba gösterileceği, 
b. Eğitimde kaliteyi artırma çabalarının yapılacağı,
            3. Türk Yükseköğretim Sisteminde;
a. YÖK ve üniversite yapılanmasının ve ilişkilerinin köklü bir değişikliğe uğramayacağı,
b. Avrupa Birliği’nin eğitim uyum çalışmaları çerçevesinde yürütülen Bologna çalışmalarının devam edeceği ve tamamlanacağı,
            4. Türkiye’de;
             a. Siyasi ve ekonomik istikrar ortamının korunacağı,
             b. Bütçeden eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma çalışmalarına ayrılan payın azalmayacağı,
             c. Avrupa Birliğine üyelik sürecinin kesintiye uğramadan devam edeceği,
            5. Dünyada;
             a. Kültür ve medeniyetler arası işbirliğinin devam edeceği,
             b.Gelişmiş ülkelerdeki saygın eğitim-öğretim kurumlarında eğitim görme ve araştırma yapma olanaklarının azalmayacağı varsayılmıştır.
 

B.3. Kurumun Politikaları

            Üniversitemizin temel politikaları şunlardır:
 • Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak.
 • Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak.
 • Erciyes Üniversitelilik bilincini yerleştirmek.
 • Personel atama ve yükseltmelerinde, akademik ve idari personel atama ve yükseltilme kriterlerini sürekli geliştirmek.
 • Bölgenin tarihî, kültürel, çevresel ve doğal özelliklerinin korunması ve ön plana çıkarılmasına katkıda bulunmak.
 • Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek.
 • Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek.
 • Yeni yatırımlarda hayırseverlerin desteğini almak.
 
 
 
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu