ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ  
İDARİ PERSONELE AİT GÖREV DAĞILIM PLANI
                                                                                        (2017-2018 Bahar dönemi)                                                                            
BİRİMLERİMİZ
İDARİ PERSONEL
DAHİLİ TEL
              SORUMLULUK VE GÖREV ALANLARI
1-) DEKAN   SEKRETERLİĞİ   BİRİMİ            
Semra ÇAKMAKTEPE
33500
 • Fakültenin mührünü muhafaza ve mühür ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Dekanlığın telefon ve faks ile iletişim işlerini yapmak.
 • İç ve dış birimlere evrak gönderimini sağlamak. (Posta, zimmet defterleri, iç ve dış dağıtım vb.)
 • Akademik ve idari personelin izin işlemlerini kayıt ve takip etmek, dekanlığın randevularını düzenlemek.
 • EBYS harici gelen ve giden evraklara sayı vermek, ilgilisine zimmetlemek, her türden evrakın    fakülte  sekreteri ve dekan tarafından görülmesini
 •  
 • Birimin  gerektirdiği  istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
 • Fakülte sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
2-) PERSONEL   İŞLERİ  BİRİMİ
Ayfer LİVYABANCI
33508
 • Akademik ve idari personel ile ilgili tüm  yazışmaları  yapmak, dosyalarını  tutmak, bilgilerini güncellemek, bunlarla ilgili listeleri ve türevlerini  düzenleyerek   takip işlemlerini yapmak.
 • Web sayfasında personel ve kurul bilgilerinin   güncel tutulmasını sağlamak.
 • Fakülte sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki   tabloları tutmak ve güncellemek.
 • Fakülte sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
3-) TAHAKKUK   BİRİMİ
Derya YILMAZ
33510
 • Akademik ve idari personelin maaş, ek dersler vb. özlük haklarına ilişkin  idari  ve mali işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için tedbirler almak,  ilgili belgelerin hazırlanması, tahakkuku, ödenmesi ve arşivlenmesi gibi aşamalarda, gerekli   kontrol ve  takibi yapmak. 
 •  Gelen ve harcanan  ödeneklerin  kontrol ve  takibini yapmak.
 • Özlük hakları  ve mali muameleler ile ilgili diğer işlerin takip ve kontrolünü sağlamak.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Mehmet KAYA
33513
 • Yurtiçi, yurtdışı görev yolluklarını ve jüri ücretlerini  hazırlamak, ilgili ödenek kalemlerinin   takip ve  kontrolünü yapmak.
 • Fakültenin satın alma ve ayniyat  iş ve işlemlerinde yardımcı olmak,
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
 • Fakülte sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
4-) GENEL  EVRAK VE  İDARİ İŞLER     BİRİMİ
Fatma ARSLAN
33510
 • Fakültenin EBYS sistemi üzerinden, genel olarak evrakların ilgili birimlere dağıtımını yapmak, gerekli yazışmaları yapmak ve  cevaplarını vermek.
 • Personel ve öğrenci soruşturma iş ve işlemleri ile ilgili dosyaları   takip etmek.
 • Yıllık  icmali plan ve raporları  birleştirerek  sonuçlandırmak  (Faaliyet raporu, BİDR, Stratejik Plan vb.).
 • Fakültenin çalışma komisyonlarını takip  ederek güncel tutulmak.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
 • Fakülte sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
5-) KURUL    İŞLERİ  BİRİMİ
Müge Eylül ACER
33508
 • Fakülte ve yönetim kurullarının gündemini hazırlamak, kararlarını yazmak ve ilgili birimlere sevkini sağlamak.
 • Fakülte içi  mail  duyurularını  iletmek ,
 • Puantajları hazırlamak.
 • Fakülte sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
6-) TAŞINIR KAYIT-KOONTROL   İŞLERİ  BİRİMİ
7-)SATINALMA BİRİMİ
Fatih Mehmet KÖŞKER
33509
 • Fakültenin satın alma ve taşınır kayıt-kontrol işleri ile ayniyat  iş ve işlemlerini yürütmek. (Depolama, zimmet, kayıttan düşme,  arşivleme  v. b...)
 • Fakültenin fiziki mekana ilişkin tüm işlerini takip ve kontrol etmek,
 • Fakültenin  anahtarlık düzenini muhafaza etmek, işleyişini sağlamak.
 • Sınav sistemlerini güncel tutmak, (ÖSYM, AÖF, ATAUNİ vb.)
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek ,
 • Fakülte sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
Mehmet KAYA
33513
 • Fakültenin anahtarlık düzenine, ayniyat  işlemlerine  yardımcı olmak. fakültenin temizlik ve arızalarını takip ve kontrol etmek,
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek,
 • Fakülte sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
8-) BİLGİ   İŞLEM  BİRİMİ
Levent SAĞLAM
33518
 
 • Fakültenin Bilgi İşlem Merkezini geliştirmek, network ağının ve sistem odalarının, ofis ve sınıf bilgisayarlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak.
 • Dersliklerde kullanılan sistemlerin düzenli çalışmasını sağlamak.
 • Konferans salonu ile ilgili organizasyonların takip ve kontrolünü yapmak.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
 • Web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
9-) YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI  BİRİMİ
Şadan Emre BERKTEN
33512
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının işe alınmalarından çıkışlarına kadar yazışmalarını yapmak, bilgilerini tutmak ve dosyalamak.
 • Diğer belgelerini hazırlamak.
 • Fakülte akademik personelinin ders  görevlendirme yazılarını yazmak.
 • Web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
10-) BASKI   VE  FOTOKOPİ  BİRİMİ
Şadan Emre BERKTEN
33512
 • Fakültenin sınav evraklarının güvenli bir şekilde çoğaltılmasını sağlamak, idari fotokopileri çekmek.
 • Fakülte sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
11-) KÜTÜPHANE    BİRİMİ
Hilal KASIMOĞLU
33517
 • Fakülte kütüphanesinin iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
12-)BÖLÜM   YAZI  İŞLERİ  BİRİMİ
Ayhan KOÇER
33553
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri Böl. ile ilgili  tüm yazışmaları yapmak.
 • İlgili bölümlerin lisansüstü yazışmalarını yapmak.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Aynur KUZAY
33603
 • Tarih Bölümü, Felsefe Bölümü ve Psikoloji                Bölümü  ile ilgili  tüm yazışmaları yapmak.
      •      İlgili bölümlerin lisansüstü yazışmalarını   yapmak.
      •     Birimin gerektirdiği  istatistiki  tabloları tutmak ve  güncellemek.
      •     Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri     yerine getirmek.
 
 
 
 
Mustafa BİRCAN
 
 
 
 
33653
 
 • Sanat Tarihi Bölümü, Sosyoloji Bölümü ve Türk Halk  Bilimi ile ilgili  tüm yazışmaları yapmak.
 • İlgili bölümlerin lisansüstü yazışmalarını  yapmak.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
•     Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Levent SEVİNDİK
33845
 • Doğu Dilleri  ve Edebiyatı Bölümü - Kafkas Dilleri ve Kültürleri   Bölümü  ile  ilgili  tüm yazışmaları yapmak.
 •  İlgili  bölümlerin lisansüstü yazışmalarını  yapmak.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
    •      Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
 
Aynur Maraşlı
 
 
 
 
33603
 
 
 • İngiliz  Dili  ve Edebiyatı Bölümü ve  Rus Dili ve Edebiyatı   Bölümü  ile  ilgili  tüm yazışmaları yapmak.
 •  İlgili bölümlerin lisansüstü yazışmalarını yapmak.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
      •     Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri    yerine getirmek.
13-) TEMİZLİK   İŞLERİ  BİRİMİ
Fatih Mehmet KÖŞKER
Mehmet KAYA
33509
 • Temizlik ve Teknik  hizmetler  birimleri tarafından yapılan işleri takip ve  kontrol etmek, gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbirler almak.
 • Birimin gerektirdiği istatistiki  tabloları tutmak ve güncellemek.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri    yerine getirmek.
Mustafa BAĞCI
33509
 • Dış Mıntıka temizliği yapmak   (Sabah 8.00-9.00).
 • Tüm koridorları  motorla yıkamak.
 • Evrak , posta dağıtım iş ve işlemlerini yapmak.        (Sabah 11.15- Öğleden sonra14.30)
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri  yerine getirmek.
Yüksel AYHAN
33509
 • Öğretim Elemanı Ofislerinin temizliğini yapmak (Ekli plan).
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri    yerine getirmek.
Derya GÜZEL
33509
 • Öğretim Elemanı Ofislerinin temizliğini yapmak (Ekli plan).
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri    yerine getirmek.
Mustafa ÜNLÜ
33509
 • Zemin ve Bodrum  Kat Derslik- Koridor ve
 • ın temizliğini yapmak.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri    yerine getirmek.
Nadim ARAS
33509
 • Zemin ve Bodrum  Kat Derslik- Koridor ve
Lavaboların temizliğini yapmak.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri    yerine getirmek.
 
Tolgahan YILMAZ
33509
 
 • 1.ve 2. Kat Derslik- Koridor ve Lavaboların temizliğini yapmak.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri  yerine getirmek.
 
Halil BİRCAN
33509
 • 1. ve 2. Kat Derslik- Koridor ve lavaboların temizliğini yapmak.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer  görevleri    yerine getirmek.
 
ELİF ENES
33511
 • Her gün: Dekanlık katı temizliği ve çay odası hizmetlerini  yerine getirmek.
 • Haftada bir gün : İdari büroların temizliğini yapmak,
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer  görevleri    yerine getirmek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENİZ KALKAT
33511
 • Her gün: Dekanlık katı temizliği ve çay odası hizmetlerini  yerine getirmek.
 • Haftada bir gün : İdari büroların temizliğini yapmak,
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer  görevleri    yerine getirmek.
14-)TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
Osman SAĞLAM
33509
 • Fakültemizin tüm  elektrik (priz, fiş, telefon vb.),
 • ( lavoba , muslukları vb.) ve ahşap (kapı, pencere, dolap, masa, koltuk vb.)  arızalarını :
- Tespit ve takip etmek.
- Eldeki imkanlar ile onarmak.
- Giderilemeyen arızaları zamanında bildirmek.
-Kalorifer tesisatının periyodik bakım ve kontrolünü yapmak.
 • Ofislerde, dersliklerde ve diğer birimlerde ihtiyaç duyulan tamirat, tadilat ve montaj işlerini  yapmak.
 • Birimin  gerektirdiği  istatistiki  tabloları  tutmak ve güncellemek.
 • Bina çevresindeki benzer arızaları gidermek, tesisatları kontrol etmek.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri   yerine getirmek.
 
15-)SINAV KOORDİNASYON BİRİMİ
Şadan Emre BERKTEN
33512
 • Fakültemiz sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ilgili Dekan Yardımcısının talimatları çerçevesinde uygulamaya yardımcı olmak.
 • Fakülte Sekterliğince verilen diğer görevleri   yerine getirmek.
 
 
 
 
 
 
 
                                                 İKİNCİ ÖĞRETİM ZAMANINDA ÇALIŞMA PLANI
                                                                              ( Saat: 17.00-19.00)
                                Not: Mesaiye kalan personeller, gündüz baktıkları yerlere gece de bakacaktır.
 
 
 
ABDURRAHMAN HAMURCU
FAKÜLTE SEKRETERİ
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu