Fakülte Yönergesi
Fakülte Yönergesi
  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
  EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ


  BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 - Bu Yönerge, 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
MADDE 3 - Bu yönergede geçen;
a) Dekanlık: Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığını,
b) Fakülte: Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesini,
c) Fakülte Kurulu: Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurulunu,
d) Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu
e) Rektörlük: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
h) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
ifade eder.


  İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar


Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi
MADDE 4 - Eğitim-öğretime başlama tarihi, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Fakülte Kurulunun teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim Süresi
MADDE 5 -
(1) Fakültemizde eğitim-öğretim, dönem esasına göre düzenlenir. Fakülte Kurulu derslerin hangi dönem veya dönemlerde açılacağına karar verir. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az onyedi haftadır. Bu süre, Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir.(2) Güz ve bahar dönemleri dışında Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim süresi sekiz yarıyıl (dört yıl)'dır. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans programlarından azamî yedi yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri ile yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilen ilave süre azamî öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler, normal süreden önce mezun olabilirler.

Kayıt Yeniletme
MADDE 6 -
(1) Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, her dönem başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmek ve ders almak için öğrenim katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.
(2) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Başvurular Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
c) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle kaybedilen süreler, kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yeniletme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.

Eğitim-Öğretim Planları
MADDE 7 - Fakültededers geçme ve kredi sistemi uygulanır. Fakülte Kurulu, bir sonraki eğitim-öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajlarını gösteren eğitim-öğretim planlarını ilgili mevzuat hükümlerine ve TYYÇ'ye uygun olarak hazırlayarak her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunar. Eğitim-öğretim planları Senatonun onayından sonra uygulamaya konulur. Akademik programlara ilişkin kurs katalogları ilgili bölümler tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır. Fakülte tarafından internet sitesinde yayınlanır.

Yan Dal Programları
MADDE 8- Fakülte öğrencilerine, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resim Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre, kendi bölümleri dışında başka bir bölümü yan dal programı olarak alma olanağı verilebilir. Yan dal programı ayrı bir ön lisans veya lisans programı anlamı taşımaz.Çift Anadal Programları
MADDE 9 - Fakülte öğrencilerine, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resim Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre, aynı zamanda eşdeğer diploma programının eğitim-öğretim programına devam etme ve ikinci bir lisans diploması alma olanağı sağlanabilir.

Dersler
MADDE 10 -
(1) Programlarda yer alan dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almak durumunda olduğu derslerdir.

(2) Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm veya program dışındaki birimlerden alacağı dersler, içerik ve kredileri dikkate alınarak, Bölüm Başkanlığının teklifi ile Yönetim Kurulunca belirlenir.
(3) Ön şartlı derslerle ilgili kurallar Fakülte Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Akademik Danışmanlık
MADDE 11 -
(1) Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere, öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar. Bu iki saatlik faaliyet, bölümlerin eğitim planlarında iki saatlik kredisiz uygulamalı bir ders olarak yer alabilir.

(2) Danışmanlar, öğrencilerin ders kayıtlarında, ön şartlı derslerinin olup olmadığını, haftalık alabilecekleri toplam ders saatinin aşılıp aşılmadığını, seçmeli derslerin uygun biçimde seçilip seçilmediğini, bitirme ödevi (projesi, tezi vb.) alıp alamayacağını ve mezuniyet halinde gerekli toplam kredinin sağlanıp sağlanmadığını denetlemek ve yardımcı olmakla öncelikli olarak görevli ve sorumludurlar. Öğrenciye sağlık, sosyal ve kültürel konularda rehberlik eder ve önerilerde bulunur.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı, Yeterlik ve Muafiyet Sınavları
MADDE 12 -
(1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere kayıt olan öğrencilerin yabancı dil eğitimi; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 24/11/2005 tarihli ve 26003 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Hazırlık sınıfı bulunmayan bölümlere kaydolan öğrencilerden yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenlerin, Üniversitemiz tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerek başarılı olmaları gerekir. Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler, yabancı dil muafiyet sınavının sonuçları belli olana kadar zorunlu yabancı dil derslerine devam etmek zorundadırlar.


Ders Alma ve Ders Muafiyeti
MADDE 13 -
(1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir. Kayıt yeniletmenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi için katkı payı ve öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

(2) Kayıt yeniletme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler. Bu süreden sonra sebebi ne olursa olsun ders kaydında herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar. Ancak, eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden devamını alıp başarısız olan öğrenciler, bu derslerin açılacak olan ara ve yarıyıl sonu sınavlarına girerler.

(4) Öğrenciler, Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(6) Fakültemiz bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunmak istedikleri takdirde, not döküm belgesi veders tanımlarının ekli olduğu bir dilekçeyle, Fakülteye kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında ve en geç ikinci haftanın sonuna kadar Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde muafiyet başvurusunda bulunmayan öğrenciler, bir daha muafiyet talebinde bulunamazlar.

Muafiyet başvuruları yalnızca bir kez ve yukarıda belirtilen süre içinde yapılır ve başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, bu yönerge hükümlerine göre intibak komisyonlarınca değerlendirilip, Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Not dönüşümleri, Senatonun "Bağıl Not Dönüşüm Yöntemleri" ile ilgili almış olduğu kararlar doğrultusunda yapılır.

Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler, başvuruları Yönetim Kurulunca karara bağlanana kadar, muafiyet talebinde bulunduğu derslere devam etmek zorundadırlar.

(7) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati Senatoca belirlenir. Azami ders saatlerine; zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Bitirme Tezi vb) dahildir.

(8) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00'ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00'ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu hâlde genel not ortalaması 2.50'nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azamî ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azamî ders yükünün en fazla %75'i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00'ın altında olan öğrenciler ise, azamî ders yükünün en fazla %50'si kadar ders alabilirler.

(9) Aynı zamanda yan dal ve çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati kırk saati geçemez. 

(10) Gerektiğinde bölümün isteği, Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dâhildir.

(11) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar ilgili bölümün görüşü üzerine yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(12) Mezun olması için gereken zorunlu ve seçmeli ders kredisini tamamlayan öğrenciler, fazladan alarak başarısız oldukları seçmeli derslerden Dekanlığa verecekleri dilekçeler doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile not döküm belgelerinden bu dersleri sildirebilirler.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derse Devam ve Yoklamalar, Sınavlar Başarının Ölçülmesi,
Değerlendirilmesi ve Geçişlere İlişkin Esaslar


Derse Devam ve Yoklamalar
MADDE 14 -
(1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80'dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl veya yarıyıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları ders sorumlularınca izlenir.

(2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranıp aranmayacağına ilgili bölümün önerisi üzerine Yönetim Kurulu karar verir.

Sınavlar
MADDE 15 -
(1) Ara sınavları, mazeret sınavları dönem sonu sınavları, bütünleme sınavları ve Senatoca belirlenen diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanının isteği ve bölüm başkanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu birden fazla ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev ve proje şeklinde de olabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına ilgili öğretim elemanının önerisi ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine Yönetim Kurulu karar verir.

b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

c) Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

ç) Bir günde birden fazla dersin sınavı yapılabilir.

d) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere Yönetim Kurulunca mazeret sınav hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınav hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa başvurmaları gerekir. Mazeret sınav hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır.

e) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak dönem sonunda, dönem sonu sınavlarına girerler.

f) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek amacıyla her dönemde başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

g) Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bu sınavın yöntemine ve tarihine Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınav programlarındaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Böyle bir durumda yeni sınav tarihi daha önce ilan edilmiş olan sınav tarihinden önce olamaz. Değişiklikler, yeni sınav tarihinden en az bir hafta önce ilan yoluyla öğrencilere duyurulur.

Sınav Düzeni
MADDE 16 -
(1) Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları ve bölüm başkanlıkları tarafından görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır. Sınavın yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanları ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur.
(2) Sorumlu öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan eder ve sınav evrakını ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Bölüm başkanlıkları ilgili belgeleri eksiksiz biçimde bir tutanak ile birlikte Dekanlığa iletir. Sınav ile ilgili belgeler, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.


Mazeretler ve İzinli Sayılma
MADDE 17 -
(1) Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami yasal öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, Yönetim Kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(3) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler derslerden ve ara sınavlardan Yönetim Kurulunun kararıyla izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(4) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadırlar. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
MADDE 18 -
(1) Sınavlar 100 (yüz) puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı 0 (sıfır) dır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(3) Ham başarı puanı, yarıyıl sonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanın hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(4) Ham başarı notları, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden Yöntem 1 (bir) kullanılarak belirlenir.

5) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir. Bu şartlar, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir.

Sınav Sonucuna İtiraz
MADDE 19 -
(1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile ham başarı puanlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilirler.
(2) İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim dalı başkanı ve/veya bölüm başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, Yönetim Kurulu'nda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. 

Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi
MADDE 20 -
(1) Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin yerel kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin yerel kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

b) Genel not ortalamasına dahil edilmeyecek dersler Senatoca belirlenir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil derslerinin genel not ortalamasına katılmadığı durumlarda, bu derslerden başarılı olmak için en az CC notunu almak gerekir.

c) Bu derslerin dışında, stajla ilgili maddi değerlendirmeler genel not ortalamasına dahil edilmez.

Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler
MADDE 21 -
(1) Genel ve dönem not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar.

(2) Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.


Bitirme Ödevi, Bitirme Tezi, Bitirme Projesi veya Staj
MADDE 22 -
(1) Fakülte öğrencileri kayıtlı oldukları bölümlerin eğitim-öğretim planlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi dersini almak veya stajı yapmak zorundadırlar. Bu eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar Senatoca belirlenir.

(2) İlgili yarıyılda aldıkları dersleri geçmeleri halinde o yarıyılın sonunda mezun olabilecek öğrenciler, bir sonraki yarıyıl almaları gereken bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi dersini alabilirler veya stajı yapabilirler.

Kredi Hesabı
MADDE 23 - Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:
a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredidir.
b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuvar, bitirme tezi, ödevi veya projesi gibi uygulamalı derslerin iki saati bir kredi ve bir dönem devam eden seminerlerin dört saate kadarı bir kredi sayılır.

Yatay Geçişler (Kurumlararası)
MADDE 24 -
(1) Fakültenin bölümlerine yapılacak kurumlar arası yatay geçişler, yürürlükteki Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilerin intibakları yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası sonuna kadar, bu yönerge hükümlerine göre intibak komisyonlarınca değerlendirilip, Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Birim İçi Yatay Geçişler (Kurum İçi)
MADDE 25 -
(1) Fakülte öğrencileri, kendi fakültesi veya üniversite içinde yer alan diğer fakültelerin bünyesindeki eşdeğer diploma programlarına, Yükseköğretim Kurumları Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş yapabilirler.

(2) Kurum içi yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilerin intibakları yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası sonuna kadar, bu yönerge hükümlerine göre intibak komisyonlarınca değerlendirilip, Yönetim Kurulunda karara bağlanır.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Kayıt Silme ve Sildirme

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
MADDE 26 -
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre ödenir.

Kayıt Silme ve Sildirme
MADDE 27 -
(1) Yönetim Kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir:
a) 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,
b) Kendi isteği ile ve yazılı olarak kaydını sildirmek istemesi,
c) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.  BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet Derecesi
MADDE 28 -
(1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir.

(2) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2,00 olması gerekir. Bu şartlar, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir.

Ön Lisans Diploması Verilmesi ve Meslek Yüksekokuluna İntibak
MADDE 29 -
(1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere talep etmeleri halinde önlisans diploması verilir.
(2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde Meslek Yüksekokullarına intibakları, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili yasa ve yönergeler gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara önlisans diploması verilmez.
(4) Önlisans diplomasını alarak lisans programından ilişkisi kesilenler, kendilerine tanınacak yasal bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde önlisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

Diplomalar
MADDE 30 -
(1) Fakülte bölümlerini başarı ile tamamlayanlara ilgili bölümün lisans diploması ve eki verilir.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere, Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.
(3) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir. 


  ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Disiplin İşleri
MADDE 31 -
(1) Öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversitenin tesislerine giremezler.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 32 -
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.


Yürürlük
MADDE 33 - Bu Yönerge, Senatonun kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 34 - Bu Yönerge hükümlerini Fakülte Dekanı yürütür.

(Üniversitemiz Senatosunun 13.09.2012 tarihli ve 2012.014.137 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu