Kayıt

Yeni Kayıt-Kayıt Yenileme

Lisans ve Önlisans Programlarına Kayıt

Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları yakınları tarafından da yaptırılabilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Erciyes Üniversitesinin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda yeterli puanı almış ve Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.

 

Lisansüstü Programlara Kayıt

a) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü Yönetim Kurulu, her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adaylar kesin kayıt başvurusu yapabilirler.

b) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

c) Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

 

Kayıt Yeniletme

Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmek ve ders almak için öğrenim katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

a) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmak zorundadırlar. Başvurular, ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

b) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. İki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencinin üniversiteden kaydı silinir.

c) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle kaybedilen süreler, kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yeniletme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.

 

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kılavuzu

Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu