Komisyonlar/Koordinatörlükler
 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
A.KOMİSYONLAR:
Komisyonlar Edebiyat Fakültesi akademik ve idari işleyiş düzeninin önemli bir ögesidir. Edebiyat Fakültesinde akademik ve idari faaliyetlerle ilgili kararlar ve faaliyetler aşağıdan-yukarıya doğru, iç-paydaşların katılımı ile komisyonlar aracılığıyla sağlanır. Komisyonlar katılımcı bir yönetim yapısı içinde karaların alınması için oluşturulmuştur. Komisyonlar, ilgili alanlarda öngörülen akademik ve idari faaliyetlerin yürütülmesinde strateji oluşturma, planlama ve uygulamaya yönelik kararlar alma yetkisine sahiptir. Komisyon üyeleri, idari ve akademik personel arasından komisyonun görev ve amaçlarına uygun olarak Edebiyat Fakültesi Yönetimi tarafından seçilir. Üye seçimlerinde komisyonun görev alanına uygun ve liyakat sahibi personelin seçilmesine dikkat edilir. Her bir komisyon başkan ve üyelerden oluşur. Komisyonların kendine mahsus iş tanımları ve işleyişleri vardır. Bu tanımlar ve işleyiş yönetmeliklere uygun olarak yapılır.
 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI
 
AR-GE ve Strateji Komisyonu: Araştırma-Geliştirme ve Strateji Komisyonu Edebiyat Fakültesi vizyonu ve misyonuna uygun olarak nitelikli akademik araştırmaların, faaliyetlerin ve projelerin hazırlanması, akademik yayın sayısının artırılması ve Edebiyat Fakültesinin akademik alanda etkin ve rekabet edebilen bir niteliğe sahip olması için stratejiler geliştirmekten ve geliştirilen stratejilerin uygulanmasından sorumludur. Komisyon ulusal ve uluslararası akademik projelerin ve yayınların artırılmasına yönelik planlamalar yapar. Akademik personelin bu alanlardaki faaliyetleri ile ilgili raporlar talep eder; raporları değerlendirir ve ar-ge stratejileri geliştirir. Komisyon ayrıca strateji ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından ve takip edilmesinden de sorumludur. Komisyon yılda bir kez değerlendirme toplantısı yapar ve toplantı kararları Edebiyat Fakültesi personeli ile paylaşılır.
 
Komisyon Üyeleri:
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Başkan
Çağdaş ürk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali SELÇUK
Üye
Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Cengiz KARTIN
Üye
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK
Üye
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Vedat ÇELEBİ
Üye
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hülya TAFLI DÜZGÜN
Üye
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM
Üye
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
Üye
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Oltan EVCİMEN
Üye
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN
Üye
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Feyza GÖREZ
Üye
Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü
Arş. Gör. Dr. Dursun Eşsiz
Üye
Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü
Birkan UZUNOĞLU
Üye
Öğrenci
Fatma Arslan
Üye
Yazı İşleri Sorumlusu (Dekanlık)
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu: Komisyon, Edebiyat Fakültesi akademik ve idari personeli arasından seçilen üyelerden oluşmaktadır. Komisyonun ayrıca Edebiyat Fakültesi içinden seçilen bir öğrenci ve bir de yabancı öğretim elemanı üyesi bulunur. Komisyon, Edebiyat Fakültesinin Misyon ve Vizyonuna uygun olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal-hizmet ve idari-yönetim alanlarında yapılan faaliyetleri planlar, denetler ve raporlandırır. Raporlar Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunulur. Birimiçi ve dışı değerlendirmelerin raporlarını incelemek ve eksik görülen veya tavsiye edilen düzenlemeleri tamamlamak komisyonun görevlerindendir. Komisyon YÖK, Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu ve akreditasyon kuruluşlarının (FEDEK gibi) belirlediği standartlara ve hedeflere uygun olarak planlamalar ve düzenlemeler yapılması için kararlar alır. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal-hizmet ve idari-yönetim alanlarında yürütülen faaliyetlerin kalite standartlarına uygun olması, iç ve dış paydaş görüşlerine göre sürdürülebilir sürekli iyileştirmelerin planlanması, YÖK eğitim-öğretim çerçevesine göre oluşturulan müfredatın; eğitim hedef ve çıktılarının uyumlu olarak yürütülmesi için çalışır. Edebiyat Fakültesi Lisans programlarının kalite standartlarına uygun yapılanmasını ve akreditasyon sürecini planlar. Kalite-Akreditasyon Komisyonunda üyelerin Edebiyat Falkültesi lisans programlarına göre oluşturulmasına dikkat edilir. Komisyon Edebiyat Fakültesi Kalite ve Değerlendirme ve Birimiçi Değerlendirme raporlarının hazırlanmasından da sorumludur.
 
Komisyon Üyeleri:
Doç. Dr. Hasan BAKTIR                        
Başkan
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU                 
Üye
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Volkan ERDEMİR
Üye
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökçe Y. PELER               
Üye
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
Üye
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ali KÜÇÜKLER
Üye
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hindoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Turgut KOÇOĞLU
Üye
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Burak KAHRAMAN
Üye
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İ. Banu AKÇEŞME
Üye
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
Üye
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül A. GÖRKEM
Üye
Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Evren Erman RUTLİ
Üye
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül ATEŞCİ KOÇAK
(Üye
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM
Üye)
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK
Üye
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Feyza GÖREZ
Üye
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Ömer Erdoğan
Üye
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. Olga DALKILIÇ
Yabancı Üye
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Çağlar DANACI
Üye
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Derya GÜNERİ
Üye
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı
Serkan ÖNDER
Üye
Öğrenci
Selma SILAY           
Üye
Öğrenci
Muhammed Burak GÜNERİ
Üye
Öğrenci
 
Akademik Yayınlar Değerlendirme Komisyonu: Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi için temin edilmesi planlanan basılı ve online kaynakların ön değerlendirmesini yapar. Edebiyat Fakültesi akademik personelinin Erciyes Üniversitesi tarafından basılması planlanan yayınlarının değerlendirilmesi komisyon tarafından yapılır. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı veya kamu kuruluşları tarafından resmi olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi istenen akademik yayınları değerlendirir ve raporlandırır. Edebiyat Fakültesi Dergisinde (KARE Dergi) yayınlanan ve yayınlanacak olan makalelerin de talep edilmesi durumunda içeriğini ve akademik etik kurallara uygunluğunu değerlendirebilir.
Komisyon Üyeleri:
 
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Başkan
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Galip GÜNER                  
Üye
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Atabey KILIÇ                 
Üye
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Koray DEĞİRMENCİ    
Üye
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Celil ASLAN                  
Üye
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN
Üye
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melih KARAKUZU         
Üye
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi Aydın
Üye
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
 
 
Süreli Yayınlar (Dergi) Komisyonu: Edebiyat Fakültesi tarafından yayımlanan süreli yayınların (akademik dergiler) yürütülmesinden sorumludur. Komisyon Edebiyat Fakültesi tarafından basılı veya online olarak hazırlanan akademik dergilere gönderilen bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve yayımlanmasına yönelik kararlar alır. Komisyon dergilerde yayımlanacak çalışmalara yönelik etik kuralları ve usülleri belirler. Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan akademik dergilerin ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlarca indekslenme sürecini takip eder. Dergi Komisyonu faaliyetlerine ve yapılanmasına yönelik kararlar alır ve bu kararları Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu onayına sunar. Komisyon yılda bir defa toplanır. Toplantıda akademik yayın şartları, üyelerin belirlenmesi, üye görev süreleri ve yeni üyelerin seçimini ile ilgili kararlar alabilir. Alınan kararlar Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.
 
Komisyon Üyeleri:
Unvanı/Adı Soyadı
Görevi
Bölümü
Prof. Dr. Özen TOK
Komisyon Başkanı
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN
Yayın Kurulu Başkanı
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
Baş Editör
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
Üye
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Turgut KOÇOĞLU
Üye
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kenan KOÇAK
Üye (İng. Editör)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU
Üye
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Evren Erman RUTLİ
Editör Yardımcısı
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
Editör Yardımcısı
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Ahmet İPŞİRLİ
Editör Yardımcısı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
 
Teknolojik Altyapı ve Web Komisyonu: Komisyon Edebiyat Fakültesi web-sitesi, fakülte ve programların sosyal medya adreslerinin takibi ve düzenlenmesi, dijital ve teknolojik altyapının hazırlanması ve yürütülmesi işlerinden sorumludur.  Komisyon, bilgisayar ve bilgisayarlı çalışma salonlarının denetlenmesi, bilgi-işlem, sınıflardaki teknolojik altyapı, internet ve dijital sistemin yürütülmesi ve kontrol edilmesinden sorumludur. Edebiyat Fakültesinin bu alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanması, sorunların giderilmesi ve dijital sisteme yönelik planlamaları yapar.
 
Komisyon Üyeleri:
 Doç. Dr. Hasan BAKTIR 
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
 Arş. Gör. Muhammet KAYA
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
 Arş. Gör. Çağlar DANACI
 Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
 Abdurrahman HAMURCU
 Fakülte Sekreteri
 Levent SAĞLAM   
 Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Şadan Emre BERKTEN 
 Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Ayfer LİVYABANCI 
 Fakülte Personel İşleri
 Fatma ARSLAN 
 Fakülte İdari İşler
 
Örgün-Dijital Eğitim ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu: Edebiyat Fakültesi Lisans Programları tarafından oluşturulan ders paketlerinin Yükseköğretim Eğitim-öğretim çerçevesine uygunluğunu inceler. Lisans programlarının müfredatında yer alan derslerin Edebiyat Fakültesinin kalite-akreditasyon, vizyon-misyon ve hedeflerine uygun olarak hazırlanmasını planlar. Teknoloji ve Bilgi toplumunun ihtiyaçlarına uygun bir eğitim-öğretim müfredatı yürütülmesi için planlamalar yapar. YÖK tarafından belirlenen örgün ve uzaktan eğitim-öğretim usul ve esaslarına göre planlamalar yapılması için kararlar alır. Edebiyat Fakültesi programlarında yapılan sınavların hazırlanması, öğrenci başarısı ve başarısızlığının ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun olarak yapılmasına yönelik düzenlemeler ve planlamalar yapılmasından sorumludur. Hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlar. Sorumlu olduğu alanlarda sürekli iyileştirme yapılmasına yönelik kararlar alır. İç ve dış-paydaş anketlerini ve görüşlerini değerlendirir. Bölüm ve Fakülte öğrenci temsilcileri seçiminde Edebiyat Fakültesi Öğrenci Koordinatörü ve bu komisyon üyeleri görev alır. İyileştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri ile görüşmeler yapabilir.
 
Komisyon Üyeleri:
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER (Başkan)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlkay ŞAHİN
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sinan KILIÇ
Felsefe Bölümü Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÇAPRAZ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kenan KOÇAK
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Gizem ONARAL
Psikoloji Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Dr. Dursun EŞSİZ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Muhammet KAYA
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Fatih Mehmet KÖŞKER
Satınalma / Ayniyat Birimi
 
Sınav Programları Hazırlama ve Görevlendirme Komisyonu: Edebiyat Fakültesi Lisans programları tarafından yapılan ara-sınav, final ve bütünleme sınavlarının tarihlerinin, gün ve saatlerinin, sınav sınıflarının ve gözetmenlerinin belirlenmesinden sorumludur. Edebiyat Fakültesinde ve Edebiyat Fakültesi Programları tarafından yapılacak sınavların koordinasyonundan sorumludur.
 
Komisyon Üyeleri:
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER (Başkan)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Yonca GENÇOĞLU
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Dr. Dursun EŞSİZ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Muhammet KAYA
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Fatih Mehmet KÖŞKER
Satınalma / Ayniyat Birimi
 
Yurtdışı Eğitim ve Görevler Değerlendirme Komisyonu: Komisyon Edebiyat Fakültesi personelinden, akademik veya idari görevle yurtdışına gidenlerin raporlarının değerlendirilmesinden sorumludur.
 
Komisyon Üyeleri:
Unvanı/Adı Soyadı
 
Görev Yaptığı Bölümü
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN
Başkan
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sırrı Göksel TÜRKÖZÜ
Üye
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melih KARAKUZU
Üye
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
 
 
 
 
Mezunlarla İletişim Komisyonu: Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından mezun olan öğrencilerin kurumsal aidiyetlerinin oluşturulması ve devamının sağlanmasından sorumludur. Komisyon her bir Lisans Programı tarafından mezun temsilcisi olarak seçilen üyeden oluşmaktadır.
 
Komisyon Üyeleri:
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER (Başkan)                 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Volkan ERDEMİR
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Turgut KOÇOĞLU
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Aslı SARIOĞLU ARSLAN
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zehni ÖZMEN
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Vedat ÇELEBİ
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Nilgün KARSAN
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Feyza GÖREZ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KALKIR 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / İbrani Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ATAY
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Burs Komisyonu: Resmi ve resmi olmayan kurum, dernek ve kuruluşların Edebiyat Fakültesi öğrencilerine sağladıkları bursların ve yardımların değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon ihtiyaç sahibi öğrencileri seçmek için mülakat ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
 
Komisyon Üyeleri:
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER                             
Başkan
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU 
Üye
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
Üye
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
 
Akademik Atama ve Yükseltme Komisyonu: Edebiyat Fakültesi akademik kadrolarına atanacak öğretim elemanlarının YÖK ve Erciyes Üniversitesi Atama-Yükseltme Kriterlerine göre uygunluğunu değerlendirmek ve başvuruları raporlandırmakla sorumlu komisyondur. Her bir akademik kadro için yapılan başvuru, ilgili üç komisyon üyesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeler rapor olarak Edebiyat Fakültesi Dekanlığına sunulur.
 
Komisyon Üyeleri:
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI          
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Volkan ERDEMİR            
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice K. TÜRKÖZÜ            
 Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlkay ŞAHİN
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökçe Y. PELER                            
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edeb. Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN    
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu: Fakülte bünyesindeki derslik ve ofislerdeki risk tespitini yapar. İş sağlığı ve güvenliği açısından alınacak önlemlerin belirlenmesi ve takibinden sorumludur, bu kapsamda koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetleri kapsayacak şekilde ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık rapor hazırlar. Fakülte Dekanlığına alınması gereken tedbirleri ve önerileri sunar.
 
Komisyon Üyeleri:
 Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Başkan
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim  Üyesi
 Mehmet Fatih KÖŞKER
Üye
Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol
 Mehmet KAYA
Üye
Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol
 Levent SAĞLAM
Üye
Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Osman SAĞLAM
Üye
Fakülte Teknik Bakım
 
H.E.K. (Hurda, Enkaz ve Kullanılmaz) Komisyonu: Fakültemiz envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gereken taşınırların tespitini yerine getirir.
 
Komisyon Üyeleri:
H.E.K.
ASİL ÜYE
YEDEK ÜYE
Komisyon Başkanı
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
Üye
Fakülte Sekreteri
Abdurrahman HAMURCU
Şef
Ayhan KOÇER
Üye
Bilgisayar İşletmeni
Fatih Mehmet KÖŞKER
Bilgisayar İşletmeni
Mehmet KAYA
Üye
Bilgisayar İşletmeni
Mehmet KAYA
Teknisyen
Osman SAĞLAM
Üye
Bilgisayar İşletmeni
Levent SAĞLAM
Sürekli/İşçi
Şadan Emre BERKTEN
 
 
B.      KOORDİNATÖRLÜKLER:
Koordinatörlükler, Edebiyat Fakültesinin Erasmus, Farabi ve Mevlâna gibi programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. Edebiyat Fakültesi koordinatörleri bölümlerle dekanlık arasındaki ilişkilerin aksamadan devam etmesine yardımcı olur. Bu çerçevede Dış İlişkiler Birimin faaliyetleriyle ilgili fakülte bünyesindeki iş ve işlemleri yürütürler. Yeni programları tanıtmak, devam eden programlarla ilgili gelişmeleri ve problemleri ele almak ve akademik birimlerdeki program koordinatörlerinin etkin çalışma stratejilerini geliştirmek gibi konularda katkı sağlarlar. Kariyer Danışma Fakülte Koordinatörlüğü, işe hazırlama, kariyer ve psikolojik danışmanlık, performans değerlendirme ve takip konularında Fakültemiz öğrenci ve mezunlarına hizmet vermekte, bu faaliyetleri yürütürken de Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) ile ortak hareket etmektedir.
 
Erasmus, Farabi ve Mevlana Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
 
Sosyal Faaliyetler Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
 
Kariyer Danışma Fakülte Koordinatörü
Öğr. Gör. Nilgün KARSAN
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
 
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü
Unvanı/Adı Soyadı
Komisyon Üyesi Olduğu Bölümü/Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Betül ATEŞCİ KOÇAK
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
İdari-Personel Oryantasyon Koordinatörü
Adı/Soyadı
Birimi
Ayfer LİVYABANCI
Edebiyat Fakültesi Yazı İşleri
 
Akademik Personel Oryantasyon Koordinatörü
Adı/Soyadı
Birimi/Görevi
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Dekan Yardımcısı
 
Edebiyat Fakültesi Engelli Koordinatörü
Adı/Soyadı
Birimi/Görevi
Prof. Dr. Sultan Murat Topçu
Sanat Tarihi Bölümü
 
Edebiyat Fakültesi Öğrenci Koordinatörü
   Adı/Soyadı
Birim/Görevi
Arş. Gör. Dr. Tekin Aycan Taşçı
Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu