Yabancı Öğretim Elemanları

Yabancı Öğretim Elemanları

 

2547 Sayılı Kanunun Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları ile ilgili 34. maddesi:

Madde 34 - Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler.

(Değişik: 17/8/1983 - 2880/17 md.) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde ilgili üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.

2547 Sayılı Kanunun  34. maddesi uyarınca çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan işlemler:

 

YÖK, Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İçin Genel Şartlarla İlgili Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar İçin Tıklayınız.

Fakültemizde Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Olarak Çalıştırılması Düşünülen Personelin Teklif Edilmesi ve Göreve Başlama Süreci,

  • Yukarıda belirtilen Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı için genel şartların sağlanması.
  • Görev almayı düşündüğü ilgili bölüme dilekçe ile başvurulması ve gerekli ek belgelerin sağlanması.(öz geçmiş, pasaport fotokopisi, diplomaları, uluslararası geçerliliği olan sertifikalar, yayınlar v.b.)
  • Bölüm başkanlığının dekanlığa teklifte bulunması.
  • Başvuru evrakları, dekanlık tarafından değerlendirilerek üniversite yabancı uyruklu öğretim elemanı inceleme ve değerlendirme komisyonuna sunulması.
  • İlgili komisyondan onay alındıktan sonra fakülte yönetim kurulu kararı ve eki belgeleri ile birlikte rektörlük makamına iletilmesi.
  • Üniversite senatosunda görüşülerek Yükseköğretim Kurumuna teklif edilmesi.
  • Yükseköğretim Kurumu tarafından çalıştırılmasının uygun görüldüğüne dair alınan karar tarihinden itibaren ilk bir aylık süre içersinde görevine başlaması gerekmektedir. (Bir aylık süre içerisinde göreve başlanmadığı takdirde yapılan bütün işlemlerin tekrarlanması gerekmektedir.)
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu